November 23, 2009

സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും

ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങ്ളില്‍ ആണ്.
ഈ കഥയിലെ(കഥ ആണോ?) കഥപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും തികച്ചും യഥാറ്ത്ഥം ആണ്.

2 സുന്ദരന്മാറ് ഗച്ചിബൌലി നിന്നും English സിനിമകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവിധം busil ചാടിക്കയറുന്നിടത്താണു നമ്മുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്.നമുക്ക് തല്ക്കാലം നായകന്മാരെ X എന്നും Y എന്നും വിളിക്കാം.

കാമറ X ഇന്ടെ മുഖത്തേക്ക് ZOOM ചെയ്യുന്നു.X Y ഇനെ നോക്കി ഒരു ദീറ്ഘനിശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനിടയില് ആണ് ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള സംസാരം കേട്ടത്.സാധാരണ പോലെ തന്നെ X ആ കിളിനാദത്തിന്ടെ സ്രോതസ്സ് ഒന്നു കണ്ടു കുളിരുകോരാന് ശ്രമിച്ചു . പക്ഷെ ബസ്സിലെ മുടിഞ്ഞ തിരക്കിനെ നല്ല പച്ചതെറി പരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏന്തി വലിഞ്ഞ് നൊക്കിയപ്പോള് ഒരു വിധത്തില് 2 പെണ്കൊടികളെ കാണാന് സാധിച്ചു.

അടുത്ത സീനില് X Yയെ കാര്യഗൌരവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കന്നതാണു പ്രേക്ഷകറ്ക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നത്.ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഭഗീരധപ്രയത്നത്തിലൂടെ X ഉം Yഉം ബസ്സിന്ടെ ഫ്രണ്ടില് ആ പെന്പിള്ളേരുടെ സീറ്റിനരികില് എത്തി.ഇനി അടുത്ത ദൌത്യം തങ്ങളും മലയാളികള് ആണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്.ഈ കലാപരിപാടിയില് മുന്പരിചയം ഉള്ള നമ്മുടെ സുന്ദരന്മാറ് 150 ഡെസിബലില് മലയാളത്തില് സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങി.ഇതിനിടയില് അവറ് വായ്നോട്ടം എന്ന കലാപരിപാടി ഭംഗി ആയി തുടരാനും മറന്നില്ല.

ഇതിനിടയില് കണ്ടക്ടറ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ബസ്സ് കോട്ടി പോവില്ല എന്നറിയുന്നത്.എന്തിനും പോംവഴി കണ്ടെത്താണ് മിടുക്കനായ Y മേദിപട്ടണം ഇറങ്ങി മാറിക്കയറാം എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നു.ഇതിനിടയില് 65 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാള് ബസ്സില് കയറി X ഇന്ടെ കാഴ്ച(2 സുന്ദരികളെ focus ചെയ്താണു നമ്മുടെ X ഇന്ടെ നില്പ്)മറച്ചു കൊണ്ടു തിരക്കിനിടയില് സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു.

ഉടനെ X ഇന്ടെ കമന്ട് " ഈ തന്തയ്ക്ക് വന്നു നില്ക്കാന് കണ്ട സ്ഥലം". പിന്നെയും നമ്മുടെ നായകന്മാറ് പഴയ പണി തുടരുന്നതിനിടയില് നമ്മുടെ മദ്ധ്യവയസ്ക്കന് അല്പം വശത്തേക്ക് നിന്നു.X ഉറക്കെ ഈശ്വരനൊരു നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ ബസ്സിനെ overtake ചെയ്ത് കടന്നു പോയ ബസ്സിനെ നോക്കി Y അലറി "ഡാ അത് കോട്ടിക്കായിരുന്നു". ഉടനെ അതേ പഴയ മദ്ധ്യവയസ്ക്കന് പറഞ്ഞു:"മേദിപട്ടണത്ത് നിന്നും കോട്ടിക്ക് ബസ്സ് കിട്ടും".ചമ്മി നാശമായ മുഖവുമായി X ഉം Y ഉം ഒരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാനാവതെ ഒരു വിധം മേദിപട്ടണം എത്തിപെട്ടെന്നു പറഞ്ഞാല് മതിയല്ലൊ.

By: മലയാളി 4 'u'


1 Comments:

Reji said...

നിങ്ങലുടെയെല്ലാം ബ്ലൊകുകൾ വായിചു ഒടുവിൽ ഞാനും ഒരു ബ്ലൊഗ്‌ തുടങ്ങി....... മൂപ്പന്മാർ ഒന്നു കയറിയിരങ്ങിയാൽ വലിയ ഉപകാരം ....:)
http://www.kuprasiddhan.blogspot.com/

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Now call India at cheaper rates

© Thattukada Blog - A one stop for all about Malayalam Blogs and links to more Malayalam Blogs Visit http://www.thattukadablog.com/ . Site design By Jikkumon - On behalf of Designer teams of OBT 2009. Disclaimer: Materials on this page is chosen by blogger. Contents and responsibility belong to the respective authors.

Now call India at cheaper rates

How to call India at cheap rates hassle free ! If you live anywhere in the world and are trying to call your relatives and folks back in India, things can get really painful. In fact, calling India isn’t difficult, you have different ways to make a call to India. But the bigger question everyone asks is – How can I call India at economically cheap rates ?

Internet phone service is the new, easier way to communicate. Internet phone service lets users make cheap phone calls using their broadband Internet connection. We can offers you latest features and technologies makes Internet phone service easy and fun. Voipfone provide many different solution for consumers and business users.

For more details

E:mail: sumeshcm2004@gmail.com

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

You can also receive Free Email Updates:

Powered By Jikkumon